Algemeen

Wethouder Wessels: ‘Gemeente heeft juist nu aantal projecten naar voren gehaald’

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten heeft een sluitende begroting voor 2021. Een begroting in een voor gemeentebesturen een lastige en onzekere tijd. Toch is het de gemeente Rijssen-Holten opnieuw gelukt de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. “We hebben al jaren de lasten laag kunnen houden, dat houden we ook komend jaar vol”, aldus wethouder Erik Wessels, die vrijdag de begroting namens het college presenteerde.

Belastingen
Volgend jaar wordt de ozb belasting alleen verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,27 procent.
De afvalstoffenheffing blijft hetzelfde bedrag: € 144,- euro voor een eenpersoonshuishouden en € 186,- euro voor een meerpersoonshuishouden.
De rioolheffing is vastgesteld op € 195,- euro.
De hondenbelasting voor de eerste hond blijft € 38,- euro en voor de tweede en volgende hond € 56,- euro.
De toeristenbelasting wordt verlaagd naar € 0,80 euro.

Schraalhans koning
“Voor gemeenten is en blijft het een heel bijzondere en moeilijke tijd. We worden geconfronteerd met tekorten aan rijksgelden, al voor de coronaperikelen. Er wordt veel gelobbyd om geld naar gemeenten te krijgen. In alle gemeentehuizen is schraalhans koning geworden”, gaf burgemeester Arco Hofland aan. “We hebben daar gelukkig snel op ingespeeld, onder andere met een ombuigingsoperatie.”

Omdenken in de zorg
Die ombuigingsoperatie is op Sociaal Domein nog volop in uitvoering. Gemeenten krijgen nog steeds te weinig geld van het Rijk om de kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te kunnen dekken. Dat betekent dat ook Rijssen-Holten hierin bezuinigen moet.
De gemeente doet daarom een groter beroep op de zelfredzaamheid van haar burgers, om zo de kosten voor de zorg binnen de perken te houden.
Wethouder Bert Tijhof: “We proberen de zorgkosten te verminderen, door zo snel mogelijk hulp en zorg te bieden. Dat doen we samen met verenigingen en instanties in onze gemeente. In onze samenleving is er een ruim aanbod van verenigingen die zich in willen zetten voor de medemens.” Samen met sportverenigingen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan mogelijkheden om sport en beweging in te zetten om geïndiceerde zorg te verminderen. De gemeente wil hierin ook preventief bezig zijn.
Als voorbeeld noemt Tijhof ook de praktijkondersteuners. “De psychische zorg door praktijkondersteuners bij de huisartsenzorg, levert veel op. Voor meer dan tachtig procent van de mensen die hier hulp zoeken, is deze inzet voldoende. Deze mensen hebben hierdoor geen zwaardere zorg nodig. Ook voor de gemeente is dit een nieuw proces; we moeten omdenken inde zorg.”

Met ingang van 1 januari wordt afscheid genomen van Soweco en de medewerkers komen binnen de gemeente aan het werk.

Nieuwe scholen, aanpak kruispunten
In de begroting 2021 is ruimte voor nieuwe investeringen. De gemeente heeft juist nu een aantal projecten naar voren gehaald, vertelt wethouder Wessels, om zo ook de ondernemers te steunen in deze onzekere tijd. “Het is mooi als hier opdrachtgevers mee aan de slag kunnen”, aldus Wessels.
Zo wordt in het jaar 2021 onder andere een aantal kruispunten aangepakt en veiliger gemaakt. Er wordt flink geïnvesteerd in het onderwijs: in 2021 staat er nieuwbouw van In Den Climtuin op de planning, daarna zijn de Johan Frisoschool en de Haarschool aan de beurt. Er wordt een begin gemaakt met Masterplan Oosterhof, waarbij het karakter van het landgoed verbeterd wordt. In het kader van de duurzaamheidsvisie wordt onderzoek gedaan naar windenergie.

Tunnel N350
De gemeente onderzoekt in 2021 de mogelijkheid voor het realiseren van een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang op de N350, de weg van Rijssen naar Holten. Prorail heeft haar medewerking aan dit onderzoek al toegezegd. De provincie wordt gevraagd hieraan een financiële bijdrage te leveren.

Hoe doen ze het?
Hoe doen ze het? Dat is de vraag die nogal eens gesteld wordt als er naar de gemeente Rijssen-Holten gekeken wordt. De laagste gemeentelijke lasten in de provincie, een goed voorzieningenniveau en de mogelijkheid om te investeren.
“Het is een samenspel van college en raad, samenleving en ondernemers”, verklaart Wessels. Hij wijst op bedrijven in de gemeente, die ook op maatschappelijk gebied hun verantwoordelijkheid nemen: “Ze laten zien dat niet alles op het bordje komt van de gemeente.”
En er is een kundig ambtelijk apparaat, dat goed adviseert. “De ambtenaren weten wat er speelt in de samenleving”, benadrukt gemeentesecretaris Arie van Eck. “In deze gemeente is er ook een lange geschiedenis van de financiële deskundigheid. Ambtenaren hebben altijd actief ingespeeld op wat er in de geldmarkt gebeurt. In die zin ben ik wel een trotse gemeentesecretaris.”

Wessels, die voor het eerst een begroting presenteerde, is tevreden. “Er ligt een sluitende begroting met ambitie, die we aan de gemeenteraad voor kunnen leggen.”

De begroting wordt nog behandeld in de commissies en vervolgens buigt gemeenteraad zich vrijdag 6 november over de begroting 2021.