Natuur & Milieu

Gemeente wil mening van inwoners over locaties voor windmolens

Frederike Hulshof-Boeve, ChristenUnie. Foto: Gemeente Rijssen-Holten.

RIJSSEN – De gemeente kan verder gaan met het onderzoek naar voorkeurslocaties voor het plaatsen van windmolens en het draagvlak van inwoners daarvoor. Dat stelde de commissie Grondgebied in haar vergadering van vorige week.

De commissie werd gevraagd haar mening te geven ten aanzien van de vraag of het college kan overgaan tot het verkennen van de geselecteerde locaties bij bevolking en de stakeholders.

Het proces om windmolens te plaatsen in de gemeente Rijssen-Holten werd door de commissie Grondgebied niet afgeblazen. Wel vonden de commissieleden dat daarover vooraf een goed gesprek moet worden gevoerd met de inwoners.

Bezwaren
Twee insprekers kwamen met bezwaren tegen de plaatsing van windmolens. Paul de Goede benadrukte dat er ook andere mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken. Het college moet verder kijken dan haar neus lang is, vond hij.
Richard Koster gaf onder andere aan dat de geluidsnorm in het rapport niet klopte en vermeldde dat Duitsland de norm al heeft aangepast en dat daar een windmolen op minstens een kilometer afstand van een woning moet staan. In het onderzoek wordt er een afstand van 300 meter gehanteerd.

Gezondheidsrisico’s
Reinier Geerligs (VVD) gaf aan dat wat de VVD betrof het college door kan gaan met het zoeken naar locaties. “Het voeren van een dialoog met en het zoeken naar draagvlak bij de inwoners had in een eerder stadium gemoeten”, aldus het VVD-commissielid. Geerligs benadrukte dat de meest actuele gegevens betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s onderzocht moeten worden. Hij vroeg de wethouder om naast het onderzoek naar het gezondheidsrisico ook een akoestisch onderzoek uit te voeren.

Alternatieven
Voor de ChristenUnie is het onder andere van belang dat de inwoners goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de alternatieven. “Draagvlak en bewustwording van dit onderwerp is voor de ChristenUnie van wezenlijk belang”, aldus Frederike Hulshof-Boeve.

Klankbordgroep
Sander Haase (SGP) vroeg aandacht voor de samenstelling van de klankbordgroep, die moet representatief zijn, voor zowel Rijssen als Holten. “De participatie vanuit Rijssen blijft wat achter”, zegt Haase. Hij wil een toezegging van het college dat het achterblijven van Rijssense deelnemers in de klankbordgroep wordt getackeld.

Afstand tussen woning en molen
Van meerdere fracties waren er vragen over het aantal decibellen en de afstand van de windmolen tot de woning. De fractie van GemeenteBelang hield vast aan een minimale afstand van 750 meter. Probleem daarbij is wel dat dan meerdere locaties, die nu geselecteerd zijn, niet in aanmerking zouden komen.
Wethouder Erik Wessels wil de afstand tussen woning en windmolen op voorhand niet vergroten. Hij wil de optie van 300 meter open laten, voor als er bijvoorbeeld uit agrarische hoek belangstelling zou zijn voor het plaatsen van windmolens en de agrariër zou er geen probleem mee hebben als de afstand tussen zijn woning en de molen rond de 300 meter zou zijn.  

Draagvlak nodig
Unaniem was de commissie van mening dat er vooral draagvlak van de bevolking moet zijn voor het plaatsen van windmolens op de gekozen locaties. Het voorstel van het college voor de gespreksroute werd door de commissie ondersteund.

Bijeenkomsten
De gemeente begint binnenkort met bijeenkomsten voor de inwoners. Wessels wil zoveel mogelijk opinies horen vanuit de samenleving. “Laat je horen, doe mee, denk mee. Als daar een extra bijeenkomst voor nodig is, regelen we dat.” 
Voor de zomervakantie zou dan bekend moeten zijn wat die bijeenkomsten aan opinies hebben opgeleverd en waar mogelijk windmolens geplaatst kunnen worden.