Natuur & Milieu

Kwetsbare natuur van de Borkeld wordt komende jaren hersteld

Boerderij 'n Witten op de Borkeld

RIJSSEN - Staatsbosbeheer, de provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, LTO-noord, gemeenten Hof van Twente en gemeente Rijssen-Holten werken de komende jaren aan het herstel van de kwetsbare natuur van de Borkeld. “De extra werkzaamheden zijn nodig om de biodiversiteit te verbeteren”, aldus Ine Nijveld, boswachter van de Borkeld, en Adrie Masteling van aannemer Oosterhuis.

Start uitvoering
Nijveld: “Wij gaan werkzaamheden uitvoeren om de soorten die onder druk staan, een handje te helpen. We beginnen met de uitvoering bij de leemkuilen. Hier worden jonge bomen verwijderd om de heide ruimte te geven zich te ontwikkelen. Dit doen we in eigen beheer.”

Elsenerveen
Staatsbosbeheer verwacht daarna, in de tweede helft van 2021, bij het Elsenerveen een en ander te gaan doen. Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de benodigde vergunningen. Zowel de vergunningaanvraag en de uitvoering is in handen van aannemer Oosterhuis uit Nijeveen.

Herstel van kwetsbare natuur
De natuurhersteloperatie is nodig om specifieke soorten in stand te houden en te verbeteren, zodat kwetsbare planten en dieren weer de ruimte krijgen en de natuur weerbaar wordt tegen de effecten van stikstofuitstoot. “Het gaat om het behoud en het verbeteren van stuifzandheide met struikheide, van hoogveenvennen, van droge heide, heischrale graslanden en pionier vegetaties met snavelbiezen. Daarnaast om het uitbreiden en verbeteren van vochtige heiden en van jeneverbesstruwelen.”

Groot onderhoud
Verspreid in het gebied moeten verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden zoals het verwijderen van opslag en jonge bomen. In het Elsenerveen wordt het veraarde veen ontgraven en het vrijkomen materiaal, geschat op 100.000 kubieke meter, moet worden afgevoerd.

Informatie
De maatregelen, en dan met name het kappen van bomen en het afgraven van het Elsenerveen, zullen impact hebben op omwonenden en bezoekers van het gebied. Berichten over de werkzaamheden op de Borkeld verschijnen in de pers, er wordt een telefonisch spreekuur gehouden en er komen informatieborden en spandoeken in het gebied.

Informatie is ook te vinden op www.overijssel.nl/borkeld 
In boerderij ’n Witten liggen brochures.