Afbeelding

Column Spoor Hoekman

Columns

Beter een goede buur dan een verre vriend” is een welbekend gezegde. Helaas gaat dit in de praktijk niet altijd op. Zeker in een steeds drukker wordende maatschappij waarbij ruimtetekort steeds nijpender wordt, ontstaan hierdoor steeds vaker geschillen ook tussen buren. Wij maken op kantoor dan ook regelmatig mee dat mensen hulp zoeken, omdat ze overlast ervaren van de buren. 

Vaak gaat het om discussies over de erfgrens en overhangende beplanting. Wat dit laatste betreft is de regel dat in beginsel geen bomen binnen twee meter van de erfgrens mogen staan en heesters en heggen niet binnen 50 centimeter van de erfgrens. Veel mensen zijn zich niet bewust van deze regels en planten en bomen worden vaak niet binnen deze grenzen aangeplant. Dit is vaak in het begin nog geen probleem maar wanneer een boom of plant groter wordt komt de overlast en ontstaan vaak de discussies. 

Hierbij zijn een aantal aspecten van belang om op te letten. Allereerst is het zo dat het nogal eens voorkomt dat in een algemene plaatselijke verordening (APV) van een gemeente uitzonderingen staan opgenomen op basis waarvan bepaalde beplanting dichter op de erfgrens mag staan. Ook is het van belang om niet te lang te wachten met het ondernemen van actie, wanneer overlast wordt ervaren. Dit vanwege de omstandigheid dat het recht om sommige overlast gevende situaties te laten beëindigen kan verjaren. Wanneer bijvoorbeeld een boom al meer dan twintig jaar te dicht op de erfgrens staat en hier nooit wat van is gezegd, kan het recht om de boom te verwijderen al zijn verjaard. 

Verjaring speelt vaak ook een rol bij discussie over de erfgrens. Wanneer bijvoorbeeld een buurman naar uw mening al een tijd een stuk van uw grond gebruikt en bijvoorbeeld een erfafscheiding in het verleden een stuk op uw grond is gezet waardoor de buren zich een stuk grond hebben toegeëigend, kan het zelfs voorkomen dat de buren het eigendom van dat stuk grond hebben gekregen. Ook hier speelt verjaring weer een grote rol. 

Ons advies is dan ook om bij overlast rond aanwezige beplanting of discussies rond de erfgrens altijd zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de buren. Wacht zeker niet te lang met het aankaarten van problemen en overlast en mocht een gesprek met de buren geen oplossing bieden, neem contact met ons op!